Esilehele

Kliendiandmete töötlemise pōhimōttedWant create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

AUTOKIIRPANT OÜ KLIENDIANMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

  1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolevad Autokiirpant OÜ (edaspidi Krediidiandja) Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted (edaspidi Põhimõtted) sätestavad tingimused ja korra, kuidas Krediidiandja töötleb Kliendiandmeid, sh Kliendiandmeid, millised on saanud enne Kliendi suhtes Krediidiandja üldtingimuste jõustumist.

1.2. Põhimõtted kohalduvad ulatuses, milles nad ei lähe vastuollu Krediidiandja lepingutingimustega.

1.3. Astudes Kliendisuhtesse Krediidiandjaga või avaldades tahet Kliendisuhtesse astuda, annab Klient Krediidiandjale nõusoleku oma Kliendiandmete töötlemiseks Põhimõtetes sätestatud tingimustel ja korras.

1.4. Põhimõtteid kohaldatakse kõikide Klientide Kliendiandmete töötlemisel, samuti võimalikus ulatuses Kliendisuhtele, mis on tekkinud enne Põhimõtete jõustumist.

  1. MÕISTED

2.1. Kliendiandmed on igasugune teave, mis on Krediidiandjale Kliendi kohta teatavaks saanud Kliendisuhte raames (nt isikuandmed, kontaktandmed, tehingute andmed jms), sh teave, mida Krediidiandja on seaduslikul teel kogunud avalikest andmebaasidest ja avalikest kanalitest või saanud Kolmandatelt isikutelt.

2.2. Kliendiandmete töötlemine on igasugune Kliendiandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum (sh Kliendiandmete kogumine, dokumenteerimine, salvestamine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, kasutamine, lugemine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine jms).

2.3. Kliendiandmete avaldamine on Kliendiandmete avalikustamine Volitatud töötlejatele ja Kolmandatele isikutele, kas edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel.

2.4. Kliendisuhe on Krediidiandja ja Kliendi vaheline õigussuhe, mis tekib, kui Klient kasutab või on kasutanud mõnda Krediidiandja Teenust või pöördunud Krediidiandja poole Teenuse kasutamise eesmärgil.

2.5. Klient on iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab, on kasutanud või avaldanud tahet kasutada Krediidiandja poolt osutatavaid Teenuseid.

2.6. Kolmas isik on iga füüsiline ja juriidiline isik, kes ei ole Klient, Krediidiandja ega Volitatud töötleja ega isik, kes võib Kliendiandmeid töödelda Vastutava töötleja või Volitatud töötleja otseses alluvuses.

2.7. Krediidiandja on Autokiirpant OÜ, registrikood 12519291, aadress Nafta 1, Tallinn, 10152, telefon 5166715, e-post info@autokiirpant.ee

2.8. Teenus on Krediidiandja poolt Kliendile pakutav ja/või osutatav teenus.

2.9. Vastutav töötleja on Krediidiandja. Krediidiandja määrab Vastutava töötlejana kindlaks Kliendiandmete töötlemise eesmärgid ja nõuded.

2.10. Volitatud töötleja on füüsiline või juriidiline isik, kes töötleb Kliendiandmeid Krediidiandja nimel. Volitatud töötlejate nimekiri ja nende kontaktandmed on avaldatud Krediidiandja veebilehel www.merc.ee. Krediidiandjal on õigus teha Volitatud töötlejate nimekirjas muudatusi ja täiendusi.

  1. KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE ÜLDPÕHIMÕTTED

3.1. Kliendiandmete töötlemine Krediidiandjas toimub isikuandmete kaitse seaduses, krediidiandjate ja -vahendajate seaduses, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses ja muudes asjakohastes õigusaktides, käesolevates Põhimõtetes ja Krediidiandja lepingutingimustes sätestatud nõuete ning tingimuste kohaselt.

3.2. Krediidiandja töötleb Kliendiandmeid, sealhulgas avaldab neid Volitatud töötlejatele ja Kolmandatele isikutele:

3.2.1. seaduse või muu õigusakti alusel ilma Kliendi nõusolekuta või

3.2.2. Kliendi nõusolekul.

3.3. Krediidiandja töötajad on tulenevalt õigusaktide nõuetest ja vastavalt nendega sõlmitud töö- või muule sarnasele lepingule kohustatud hoidma Kliendiandmeid konfidentsiaalsena tähtajatult ning nad vastutavad eeltoodud kohustuse rikkumise eest. Krediidiandja töötajatel on õigus töödelda Kliendiandmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik neile määratud tööülesannete täitmiseks.

3.4. Krediidiandja rakendab organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnilisi turvameetmeid Kliendiandmete kaitsmise tagamiseks ning Kliendiandmete töötlemise jälgimiseks.

3.5. Krediidiandja nõuab Krediidiandja poolt määratud turvameetmete rakendamist ja konfidentsiaalsusreeglite täitmist kõigilt Volitatud töötlejatelt. Krediidiandja fikseerib Kliendiandmete kaitse kohustuse lepingus, mille ta sõlmib ükskõik millise muu andmeid töötleva isikuga.

3.6. Krediidiandja kogub ning töötleb Kliendiandmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik Põhimõtete punktis 4 sätestatud eesmärkide saavutamiseks.

  1. TÖÖDELDAVATE KLIENDIANDMETE KOOSSEIS JA TÖÖTLEMISE EESMÄRGID

4.1. Õigusaktidest tulenevate õiguste ja kohustuste täitmiseks ning Kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu täitmise tagamiseks, töötleb Krediidiandja järgmistes alapunktides nimetatud Kliendiandmeid ning teeb seda alltoodud eesmärkidel:

4.1.1. Kliendi isiklikud andmed, sh isikut tuvastavad andmed (nt ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, sünnikoht, suhtluskeel, isikut tõendava dokumendi andmed, pereliikmed ja muud seosed Kolmandate isikutega, residentsus, kodakondsus jne), mida kasutatakse peamiselt Kliendi identifitseerimiseks;

4.1.2. Kliendi kontaktandmed (nt aadress, e-posti aadress, telefoninumber jne), mida kasutatakse Kliendile lepinguga seotud teabe edastamiseks;

4.1.3. Andmed Kliendi töö, õpingute või tegevuse kohta (nt haridus, õppeasutus, töökoht, amet, kaitseväes teenimine, pensionil olemine jms), mida kasutatakse Kliendi krediidivõime hindamiseks ja Kliendile sobiva Teenuse pakkumiseks;

4.1.4. Kliendi finantsandmed ning andmed Kliendi krediidivõime kohta (nt pangakonto, andmed kohustuste,  sissetulekute ja muu vara kohta, andmed varasema maksekäitumise, sh võlgnevuste kohta, andmed ülalpeetavate kohta, andmed tehingute kohta Kliendi pangakontol, andmed Kliendi poolt Krediidiandjale, Kolmandatele isikutele või Volitatud töötlejatele tekitatud kahju kohta jne), mida kasutatakse Kliendi usaldusväärsuse ja krediidivõime hindamiseks, tarbimisharjumuste uurimiseks, vastutustundliku laenamise põhimõtte rakendamiseks ja Kliendile sobiva Teenuse pakkumiseks;

4.1.5. Andmed Kliendi vara päritolu kohta (nt andmed tööandja, tehingupartnerite, äritegevuse, tegelike kasusaajate kohta jne), mida kasutatakse Kliendi usaldusväärsuse hindamiseks, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks, rahvusvahelistest ja riigisisestest õigusaktidest ning Eesti Vabariigi poolt sõlmitud ja ratifitseeritud rahvusvahelistest lepingutest tulenevate kohustuste (sh andmete kogumine, teabevahetus ja andmete edastamine uurimisasutustele, notaritele, maksuhalduritele) täitmiseks;

4.1.6. Andmed Kliendi ja Krediidiandja vahel tehtud tehingute ja tehingu täitmisega seotud asjaolude kohta (nt andmed Kliendi ja Krediidiandja vahel sõlmitud ja lõppenud lepingute kohta, andmed lepingute täitmise ja rikkumise kohta, Kliendi poolt esitatud taotlused, avaldused jne), mida kasutatakse Kliendi usaldusväärsuse ja krediidivõime hindamiseks, Kliendi poolt lepingu täitmise või selle tagamise hindamiseks ja Krediidiandja õiguste realiseerimiseks ning kaitseks (nt võlateatise edastamiseks, võlgnevuse sissenõudmiseks, tõendamiskohustuse täitmiseks võimalikes vaidlustes);

4.1.7. Seadusest tuleneva kohustuse täitmisel saadud andmed (nt uurimisorganite, notarite, kohtutäiturite ja teiste ametiasutuste ning –isikute järelpärimistest saadud andmed, andmed Kliendi seotuse kohta rahapesu, terrorismi rahastamise või organiseeritud kuritegevusega jne), mida kasutatakse Kliendi usaldusväärsuse hindamiseks;

4.1.8. Andmed Kliendi segmendi, harjumuste, eelistuste kohta (nt Kliendi vanus, teenuste kasutamise aktiivsus jne), mida kasutatakse Teenuste täiustamiseks, uute Teenuste välja töötamiseks, Krediidiandja krediidivõimelisuse hindamise metoodika täiendamiseks ning kliendigruppide, toodete, Teenuste turuosade ja muude finantsnäitajate statistiliste uuringute ning analüüside teostamiseks;

4.1.9. Mistahes ülalnimetatud andmed Krediidiandja poolt Kliendile Teenuste pakkumiseks kasutatavate tehnoloogiliste lahenduste, Teenuste ja mudelite testimiseks ja täiustamiseks ning Krediidiandja riskide maandamiseks, statistiliseks ning –finantsanalüüsiks.

4.2. Kliendi nõusoleku alusel töötleb Krediidiandja järgmiseid Kliendiandmeid alltoodud eesmärkidel:

4.2.1. Kontaktandmed (nt aadress, e-posti aadress, telefoninumber jne), mida kasutatakse Kliendile Krediidiandja, Krediidiandjaga samasse gruppi kuuluvate juriidiliste isikute toodete või teenuste pakkumiste ja reklaamide edastamiseks, samuti rahul-olu-uuringute edastamiseks eesmärgiga täiustada Krediidiandja teenuseid ning teostada statistilisi analüüse;

4.2.2. Andmed, mida Klient on Krediidiandjale edastanud tarbijamängude või kampaaniate raames ning mida kasutatakse tarbijamängude või kampaaniate tingimuste kohaselt.

4.3. Põhimõtete punktide 4.1 ja 4.2 alapunktides on nimetatud iga Kliendiandmete kategooria töötlemise peamine eesmärk. Krediidiandjal on õigus töödelda vastavasse kategooriasse kuuluvaid Kliendiandmeid ka muudel, punktide 4.1. ja 4.2. alapunktides nimetamata eesmärkidel, kui see on vajalik Krediidiandja ja Kliendi vahel sõlmitud lepingu täitmiseks, lepingu täitmise tagamiseks või Krediidiandja muu õigustatud huvi korral.

4.4. Kliendi poolt esitatud andmete täiendamiseks ja kontrollimiseks, samuti tehingusuhete loomiseks või tehingusuhetega seotud otsuste tegemiseks või õigusaktides sätestatud hoolsuskohustuse täitmiseks on Krediidiandjal õigus koguda Kliendi kohta andmeid Kolmandatelt isikutelt (nt töösuhte olemasolu kontroll Kliendi poolt avaldatud tööandjalt) ja Krediidiandjale õiguspäraselt ligipääsetavatest andmekogudest ja avalikest allikatest (nt AS Creditinfo Eesti andmed, kinnistusraamatu andmebaas, rahvastikuregister, Ametlikud Teadaanded jne).

  1. KLIENDIANDMETE AVALDAMINE VOLITATUD TÖÖTLEJATELE JA KOLMANDATELE ISIKUTELE

5.1. Krediidiandja avaldab Kliendiandmeid Krediidiandjaga samasse gruppi kuuluvatele juriidilistele isikutele ning peamiselt järgnevalt nimetatud Volitatud töötlejatele ja Kolmandatele isikutele, arvestades Krediidiandja Põhimõtetes sätestatud Kliendiandmete töötlemise eesmärke:

5.1.1. Krediidiandjaga samasse gruppi kuuluvatele juriidilistele isikutele Kliendi identifitseerimiseks, usaldusväärsuse ja riski hindamiseks ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses sätestatud hoolsusmeetmete kohaldamiseks;

5.1.2. Teenuse osutamise ja Kliendiga sõlmitud lepingu täitmisega seotud isikutele (nt käendaja, tagatisvara omanikud, notarid-, side-, trüki-, IT-, otsepostitus-, posti- ja arhiiviteenuse osutajad, maksehäireregistrite pidajad, audiitorid, võla sissenõudmisteenuse osutajad jne), et täita Teenuse osutamise ja Kliendiga sõlmitud lepingu täitmisega seotud isikutega sõlmitud lepinguid;

5.1.3. Andmekogude pidajatele, nt Maksehäirete registri pidajatele (nt AS Creditinfo Eesti) vastutustundliku laenamise põhimõtte rakendamise eesmärgil, samuti selleks, et teha Kolmandatele isikutele võimalikuks Kliendi maksekäitumise ja krediidivõimelisuse hindamine;

5.1.4. nõudeõiguse loovutamisel uuele võlausaldajale;

5.1.5. Krediidiandja konsultantidele või muudele teenuse osutajatele (nt audiitorid), kui Kliendiandmed on neile vajalikud, et osutada Krediidiandjale kvaliteetset teenust ning tingimusel, et sellised isikud täidavad Krediidiandja poolt ette nähtud organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnilisi nõudeid Kliendiandmete konfidentsiaalsena hoidmise ja kaitse kohta;

5.1.6. Teenuse osutajatele, kellele Krediidiandja on õigusaktides sätestatud tingimustel andnud edasi osaliselt või tervikuna oma tegevuse, ning tingimusel, et sellised isikud täidavad Krediidiandja poolt ette nähtud organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnilisi nõudeid Kliendiandmete konfidentsiaalsena hoidmise ja kaitse kohta;

5.1.7. Muudele Kolmandatele isikutele seoses Krediidiandja vajadustega kaitsta enda rikutud või vaidlustatud õigusi;

5.1.8. Muudele Volitatud töötlejatele, kes on märgitud Krediidiandja veebilehel www.merc.ee avaldatud Volitatud töötlejate nimekirjas.

5.2. Krediidiandja on kohustatud avaldama Kliendiandmeid õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks (nt Finantsinspektsioonile, uurimisasutustele, kohtutele, kohtutäituritele, pankrotihaldurile, rahapesu andmebüroole jne).

5.3. Kui Klient on rikkunud oma lepingust tulenevaid kohustusi Krediidiandja ees, on Krediidiandjal õigus avaldada lepingu rikkumisega seotud andmeid (võla suurus, viivispäevade arv jms) kooskõlas õigusaktidega krediidivõimelisuse hindamiseks või muul samasugusel eesmärgil Kolmandatele isikutele, samuti maksehäireregistri pidajatele, avalikustamaks lepingu rikkumise andmeid vastavates registrites. Maksehäireregistri pidajaks on AS Creditinfo Eesti (reg nr 10256137).

5.4. Krediidiandja avaldab Volitatud töötlejatele ja Kolmandatele isikutele Kliendiandmeid üksnes sellises ulatuses, mis on mõistlikult vajalik Kliendiandmete töötlemise eesmärgist tulenevalt (nt maksehäireregistri pidajatele edastatakse üksnes lepingu rikkumisega seotud andmeid).

5.5. Krediidiandja annab Volitatud töötlejatele kohustuslikke juhiseid neile edastatud Kliendiandmete töötlemiseks ning tagab, et Volitatud töötlejad oleksid teadlikud ja kohustuksid järgima Krediidiandja Kliendiandmete töötlemisel õigusaktides ja Krediidiandja Põhimõtetes sätestatud nõudeid.

  1. KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMINE OTSETURUSTUSES

6.1. Krediidiandja töötleb Kliendi nõusoleku alusel otseturustuse eesmärgil Põhimõtete punktis 4.2.1. nimetatud Kliendi kontaktandmeid.

6.2. Kliendi eraldi antud nõusoleku alusel võib Krediidiandja talle otseturustuse korras edastada nii Krediidiandja enda kui ka Krediidiandja gruppi kuuluvate juriidiliste isikute teenuste ja toodete personaalseid pakkumusi.

6.3. Kliendil on igal ajal õigus teatada Krediidiandjale oma soovist mitte saada edasisi personaalseid pakkumisi ja reklaami. Teave, kuidas edasistest üldkasutatava andmesidevõrgu abil edastatud personaalsetest pakkumistest ja reklaamist keelduda, on olemas iga pakkumise või reklaami juures.

6.4. Krediidiandja võib Kliendile e-posti saatmisel kasutada infotehnilisi meetmeid, mis võimaldavad Krediidiandjale töödelda Krediidiandja poolt Kliendile saadetud e-kirjade lugemise ja sellele lisatud linkide kasutamisega seotud infot.

6.5. Personaalseteks pakkumisteks ning reklaamiks ei loeta käesolevate Põhimõtete kohaselt Krediidiandja poolt pakutavate Teenuste üldist ja tutvustavat infot, samuti infot, mis on seotud lepingu täitmisega (nt tekkinud võlgnevuse teavitus, uue hinnakirja teavitus jms). Sellise info saamisest ei ole Kliendil võimalik keelduda.

  1. KLIENDIANDMETE SALVESTAMINE JA SÄILITAMISE TÄHTAJA MÄÄRAMISE ALUSED

7.1. Krediidiandjal on õigus salvestada kõik sidevahendite (nt telefon, arvutivõrk) teel Kliendi poolt tehtud toimingud, st Kliendiandmete edastamine, eesmärgiga hinnata klienditeeninduse töö kvaliteeti, lahendada efektiivselt ja objektiivselt Klientide võimalikke kaebusi ning vajadusel tõendada Kliendi poolt sidevahendi teel tehtud toiminguid ja tahteavaldusi, samuti muudel Põhimõtete punktide 4.1. ja 4.2. alapunktides nimetatud eesmärkidel.

7.2. Krediidiandja ja Kliendi vara kaitsmise eesmärgil, samuti Krediidiandja töötajate, külaliste ning Klientide füüsilise turvalisuse tagamise eesmärgil võib Krediidiandja jälgimisseadmestiku abil jälgida Krediidiandja kasutuses oleval territooriumil (Krediidiandja tööruumid jms) ja selle vahetus läheduses liikuvaid inimesi, asju, tegevusi jms ning jälgimise tulemused digitaalselt salvestada. Sellisel viisil kogutud andmeid võib Krediidiandja kasutada Krediidiandja kohustuste täitmisel ja õiguste kaitsmisel, Kliendi poolt tehtud toimingute ja/või õigusvastaste tegude ja/või Krediidiandjale tekitatud kahju tõendamisel.

7.3. Krediidiandja määrab Kliendiandmete salvestamise tähtajad tuginedes seaduses sätestatud alustele.

7.3.1. Kliendiandmed, mida kogutakse seoses rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kohustuse täitmiseks ning meetmete kohaldamiseks, nagu Kliendi isiku tuvastamisega seonduvad andmed ning andmed Kliendi vara päritolu kohta säilitab Krediidiandja viis (5) aastat pärast Kliendisuhte lõppu. Seaduses sätestatud alustel on Krediidiandjal nimetatud tähtaega pikendada, kuid mitte üle viie (5) aasta.

7.3.2. Kliendiandmeid, mida kogutakse Kliendisuhte jooksul seoses Kliendile Teenuse osutamisega, Kliendi maksevõime hindamise ning analüüsimisega, vastutustundliku laenamise põhimõtte täitmise ja järgimisega, Kliendiga tehtud tehingute ja tehingute täitmisega seotud asjaolude kohta, samuti Kliendi maksekäitumise kohta säilitab Krediidiandja kolm (3) aastat pärast Kliendisuhte lõppu. Seaduses sätestatud aluselt, sh käimasolevate õiguslike vaidluste ning – menetluse korral järgib Krediidiandja pikemat säilitamise tähtaega kuni kümme (10) aastat.

7.3.3. Kliendiandmed, mida on kogutud Kliendi nõuetekohase nõusoleku alusel säilitatakse kuni Kliendi vastavasisulise taotluseni nimetatud andmed kustutada ning Krediidiandjal puudub õigustatud huvi nende edasiseks säilitamiseks.

  1. KLIENDIANDMETE MUUTMINE JA NENDE TÖÖTLEMISE LÕPETAMINE

8.1. Klient edastab Krediidiandjale teavet kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

8.2. Klient on kohustatud teavitama Krediidiandjat viivitamatult kõigist Kliendiandmetega seonduvatest muudatustest, sh nime, aadressi, sidevahendi numbri või e-posti aadressi, residentsuse (sh maksuresidentsuse) ja esindaja andmete muutustest. Krediidiandjal on õigus nõuda Kliendilt muudatuste aluseks olevate dokumentide originaale või notariaalselt kinnitatud ärakirju ning Kliendil on kohustus need dokumendid esitada.

8.3. Krediidiandja kontrollib regulaarselt, kas Klientide andmed on täielikud ja korrektsed.

8.4. Kliendil on õigus nõuda paranduste tegemist oma Kliendiandmetes, kui tema andmed on muutunud või muul põhjusel ebaõiged.

8.5. Kliendil on õigus isikuandmete kaitse seaduses või muus asjaomases õigusaktis sätestatud alustel nõuda Krediidiandja poolt Kliendiandmete töötlemise, avalikustamise ja/või neile juurdepääsu võimaldamise lõpetamist ja/või kogutud Kliendiandmete kustutamist.

8.6. Kliendil on õigus Põhimõtete punktis 4.2. antud nõusolek Kliendiandmete töötlemiseks igal ajal osaliselt või täielikult tagasi võtta ja keelata teda käsitlevate andmete töötlemine, sh otseturustuseks. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu. Kliendil ei ole õigus keelata ning nõusoleku tagasivõtmine ei välista Kliendiandmete edasist töötlemist Krediidiandja poolt õigusaktides sätestatud kohustuste täitmiseks, Kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu täitmise tagamiseks.

8.7. Krediidiandja töötleb Kliendiandmeid niikaua, kui see on vajalik Kliendiandmete töötlemise eesmärkide või õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks.

  1. KLIENDI ÕIGUSED JA KLIENDI ÕIGUSTE KAITSE

9.1. Kliendil on õigus:

9.1.1. tutvuda oma Kliendiandmetega, saada Krediidiandjalt enda kohta käivaid Kliendiandmeid ning asjaomaste isikuandmete liigid, saada Krediidiandjalt teavet Kliendiandmete koosseisu ja allikate ning töötlemise eesmärgi kohta, kui seadus või muu õigusakt ei sätesta teisiti. Samuti teavet Kliendiandmete säilitamise tähtaja või säilitamise tähtaja määramise aluse kohta. Krediidiandja väljastab Kliendile Kliendiandmed või annab teavet või põhjendab Kliendiandmete väljastamisest või teabe andmisest keeldumist viie tööpäeva jooksul vastava avalduse saamisest;

9.1.2. saada Krediidiandjalt teavet Kolmandate isikute kohta, kellele Kliendi Kliendiandmeid on edastatud või lubatud edastada;

9.1.3. nõuda Krediidiandjalt Kliendiandmete parandamist vastavalt Põhimõtete punktile 8.4.;

9.1.4. nõuda Krediidiandjalt Kliendiandmete töötlemise lõpetamist vastavalt Põhimõtete punktidele 8.5. ja 8.6.;

9.1.5. saada Krediidiandjalt teavet (sealhulgas nime, aadressi ja muid kontaktandmeid) Volitatud töötleja või tema esindaja kohta;

9.1.6. teostada muid õigusaktidest tulenevaid õigusi oma Kliendiandmete kaitseks.

9.2. Põhimõtete punktis 9.1. kirjeldatud õiguste teostamiseks peab Klient esitama vastavasisulise taasesitamist võimaldavas vormis avalduse või taotluse Krediidiandja kontaktandmetel info@merc.ee või pöörduma selleks Krediidiandja kontorisse Krediidiandja kodulehel näidatud aadressitel. Avalduse esitamisel elektroonselt peab see kandma Kliendi digitaalallkirja. Avalduse esitamisel Krediidiandja kontoris tuleb see omakäeliselt allkirjastada ning lisada avalduse esitamise kuupäev. Krediidiandja edastab Kliendile vastuse tema eelnevalt esitatud avalusele koos motiveeritud selgitustega viie tööpäeva jooksul vastava avalduse saamisest.

9.3. Kui Klient leiab, et Kliendiandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi, on Kliendil õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega Krediidiandja või Volitatud töötleja poole.

9.4. Kliendil on tema õiguste rikkumise korral igal ajal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (aadress VäikeAmeerika 19, Tallinn 10129, telefon 5620 2341, e-post info@aki.ee) või kohtu poole. Täpsed Andmekaitse Inspektsiooni vastuvõtuajad on toodud veebi aadressil www.aki.ee.

9.5. Kui tuvastatakse, et Kliendiandmete töötlemisel on rikutud Kliendi õigusi, on Kliendil õigus nõuda talle rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist seaduses sätestatud alustel ja korras.

  1. KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTETE MUUTMINE

10.1. Krediidiandjal on õigus Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtteid igal ajal ühepoolselt muuta, arvestades õigusaktides sätestatut.

10.2. Krediidiandja teavitab Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtete muutmisest Klienti ette Krediidiandja kontoritest nähtavale kohale pandud teatega või muul viisil (nt e-kirja teel) vähemalt viieteist (15) päeva enne muudatuste jõustumist.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

top